home {{this.$translate('menu.back')}}
{{this.$translate('contact-write-to-us')}}
21 wrzesień, 2021
Warunki promocji -10% dla klientów MaloDesign

Warunki promocji „-10% dla klientów MaloDesign”

I. Postanowienia wstępne

1. Niniejsze warunki promocji określają zasady funkcjonowania, warunki oraz zakres i procedurę promocji, zasady korzystania oraz uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Organizatorem Promocji jest MaloDesign Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, 55-040 Kobierzyce NIP 8961550728, wpisana przez SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000614764 , kapitał zakładowy: 5000 zł. biuro@malodesign.pl, +48 433 433 000. (dalej również: Organizator, MaloDesign).

3. Promocja prowadzona jest za pośrednictwem sklepu internetowego www.malodesign.pl dalej również: Sklep).

4. W Promocji mogą uczestniczyć Klienci, którzy są Klientami MaloDesign, tj. od momentu powstania sklepu nabyli przynajmniej jeden produkt w sklepie MaloDesign.

II. Przedmiot i warunki skorzystania z Promocji

1. Przedmiotem promocji jest możliwość skorzystania przez Uczestnika Promocji, na zasadach określonych w warunkach promocji, z promocji obejmującej udzielenie Uczestnikowi Promocji zniżki na wybrane produkty oferowane w Sklepie MaloDesign od początkowej (regularnej) ceny sprzedaży brutto Produktów znajdujących się w aktualnej ofercie Sklepu w czasie trwania promocji (dalej również: Rabat).

2. W Promocji można wziąć udział w dniach od 22 września do 31 października 2021 r. (22.09.-31.10.2021 r), z zastrzeżeniem punktu nr 12 poniżej.

3. Udział w Promocji jest dobrowolny i bezpłatny (tzn. zakup Produktów w ramach Promocji nie wymaga poniesienia przez Uczestnika Promocji dodatkowych kosztów poza uiszczeniem Ceny Produktów podlegających Promocji oraz kosztów wybranych przez Klienta, w tym kosztów dostawy).
4. Aby wziąć udział w Promocji, należy spełnić łącznie następujące warunki:

1). w terminie od 22 września do 31 października 2021 r. (22.09.31.10.2021 r):

a) zarejestrować się w Sklepie internetowym www.malodesign.pl i zaakceptować Regulamin Sklepu (jeśli Klient nie posiada jeszcze konta w sklepie MaloDesign, a wcześniejsze zamówienia składał drogą mailową, osobiście, telefonicznie lub w inny sposób)

b) wyrazić zgodę na otrzymywanie od MaloDesign informacji handlowych drogą elektroniczną (Newsletter),

c) zapoznać się i zaakceptować Regulamin Promocji,

d) przesłać na adres newsletter@malodesign.pl informacji o chęci uczestniczenia w Promocji,

2). do dnia 31.10.2021r. dokonać zakupu Produktów objętych Promocją z uwzględnieniem Rabatu.

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

6. Rabat będzie udzielony w taki sposób, że regularna cena za Produkty objęte Promocją, których chęć zakupu wyrazi Klient zostanie pomniejszona o wysokość Rabatu, tj. o wartość 10% regularnej ceny tego Produktu. Wykaz Produktów objętych Promocją znajduje się w załączniku.

7. Promocja nie obejmuje (nie obniża) ewentualnych kosztów dostawy, które Uczestnik Promocji ponosi w pełnej wysokości.

8. W przypadku jednoczesnego zakupu kilku Produktów objętych Promocją, Rabat naliczany jest od łącznej Ceny zakupionych Produktów objętych Promocją. W przypadku zwrotu przez Klienta Produktu zakupionego w ramach Promocji, Organizator zwróci Klientowi wyłącznie cenę rzeczywiście zapłaconą za Produkt (cenę obniżoną o wartość lub proporcjonalną część wartości Rabatu). W przypadku, gdy Uczestnik Promocji nie zwraca wszystkich zakupionych z wykorzystaniem kodu Produktów objętych Promocją, otrzymuje zwrot pomniejszony proporcjonalnie o wartość Rabatu.

9. W czasie trwania promocji, każdy Uczestnik Promocji może skorzystać z promocji wiele razy przez cały okres trwania promocji.

10. Przyznany przez MaloDesign rabat nie podlega wymianie na pieniądze ani inny ewentualny środek płatniczy.

11. Uczestnik Promocji dobrowolnie może skorzystać z Promocji przy zakupie w Sklepie lub nie.

12. Uczestnik promocji może dokonać zakupu produktów objętych promocją po spełnieniu wszystkich warunków określonych w niniejszych warunkach Promocji w terminie od 22 września do 31 października 2021 r. (22.09.-31.10.2021 r)

13. Wszelkie reklamacje dotyczące promocji, Uczestnicy Promocji mogą zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres: biuro@malodesign.pl lub listownie na następujący adres Organizatora: MaloDesign Sp. z o.o. ul. Atramentowa 11, 55-040 Kobierzyce.

III. Postanowienia końcowe

1. Niniejsze warunki promocji są dostępne pod adresem www.malodesign.pl (blog) i wchodzą w życie od dnia 22 września 2021 r (22.09.2021r.).

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny tj:

a) zmiana przepisów prawa regulujących warunki, zasady i organizację przeprowadzania promocji,

b) zmiana sposobu przeprowadzania promocji ze względów technicznych;

c) zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną

3. W przypadku dokonania zmiany w warunkach promocji, Organizator udostępni tekst jednolity warunków promocji poprzez jego publikację w Sklepie.

4. Zmiany warunków promocji obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia w Sklepie.

Załącznik:
Promocją “-10% dla klientów MaloDesign” objęte są wszystkie produkty, które znajdują się w sklepie MaloDesign, a które przez okres trwania promocji dostępne są w sklepie MaloDesign.pl. O dostępności produktów Klient poinformować musi Biuro Obsługi Klienta po odpisaniu przez klienta na maila, tj. newsletter przesłany do Klienta.