home {{this.$translate('menu.back')}}

{{this.$translate('contact-write-to-us')}}

Dostawa

4.2. Wysyłka towarów

4.2.1. Zamówienia złożone przez klientów E-sklepu kompletowane są przez www.malodesign.pl w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3 ust 12 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia.

4.2.2. Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. O możliwość realizacji zamówienia zagranicznego należy zapytać Sprzedawcę.

4.2.3. W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.7 niniejszego regulaminu).

4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.

4.2.3. Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą tj.:

1. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP 5270022391, REGON 12005407, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 47237- zamówienia do łącznej wagi paczki 30 kg oraz powyżej 30 kg.

 

 

Czas realizacji

4.2.1. Czas przygotowania
Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy):
a). uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą
b). zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez Zamówienia złożone przez Klientów E-Sklepu.
4.2.2. Wysyłka zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. O możliwość realizacji zamówienia zagranicznego należy zapytać Sprzedawcę.
4.2.3. W przypadku braku odmiennych zapisów Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.7). 4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 Dni roboczych (jeżeli towar jest dostępny na stanie magazynowym).
4.2.3. Sprzedawca powierza dostarczenie Produktów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą tj. DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10, kapitał zakładowy 228.604.000 zł.
4.3. Odbiór towarów:
4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie osoby uprawnionej do odbioru przesyłki. 4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie przewoźnikowi po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, przewoźnik ustala stan przesyłki 4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

Regulamin

REGULAMIN E-SKLEPU malodesign.pl

MALODESIGN

 
Spis treści

§ 1. Postanowienia Ogólne
§ 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
§ 3. Zawarcia umowy sprzedaży
§ 4. Płatność, dostawa, odbiór
§ 5. Dane osobowe
§ 6. Reklamacje
§ 7. Odstąpienie od umowy
§ 8. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami
§ 9. Informacje dodatkowe
§10.Regullamin składania zamówienia

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin („Regulamin") reguluje warunki:
a) zawierania za pośrednictwem sklepu internetowego www.malodesign.pl umów sprzedaży i określa zasady wykonywania tych umów.
b) dostarczania treści marketingowych dot. Sklepu internetowego za pomocą tzw. newslettera
c) świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
1.2. Sklep internetowy („E-Sklep") prowadzony jest za pomocą domeny www.malodesign.pl. Przedmiotem działalności E-Sklepu jest sprzedaż towarów dostępnych na stronach sklepu internetowego.
1.3. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy, Usługodawcą oraz Sprzedawcą Produktów w nim umieszczonych jest Malodesign sp. z o.o. (Malodesign) z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614764, NIP:8961550728, REGON: 364280010, e-mail: biuro@malodesign.pl
1.4. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności E-Sklepu należy wysyłać na adres e-mail: biuro@malodesign.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Malodesign sp. z o.o., ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
1.5. Regulamin kierowany jest do Klientów będących jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem paragrafu 8 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
1.6. Zamówienia realizowane są na terenie Polski. O możliwość realizacji zamówienia zagranicznego należy zapytać Sprzedawcę.
1.7. Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy.
1.8. Jeśli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, towary dostępne w E-Sklepie są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Malodesign.
1.9. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia.
1.10. Informacje prezentowane w E-Sklepie lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.
1.11. słownik:
1. CENA - określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
2. DZIEŃ ROBOCZY - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. HASŁO - ciąg znaków konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do nieujawniana hasła jakimkolwiek osobom trzecim.
4. KLIENT/UŻYTKOWNIK- (1) osoba fizyczna; albo działająca przez osobę umocowaną (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
5. KODEKS CYWILNY - ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
6. KONSUMENT - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. KONTO KLIENTA- Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, pozwalający na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w E-Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych do wysyłki, śledzenie statusu Zamówienia, dostęp do Zamówień.
8. KOSZYK - usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki). Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży.
9. LOGIN - adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta.
10. NEWSLETTER — Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych informacji w szczególności o Produktach, E-sklepie, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.
11. PRODUKT, TOWAR - dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za zapłatą Ceny.
12. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG - niniejszy dokument określa zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem E-sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
13. E-SKLEP, SKLEP INTERNETOWY - platforma Malodesign.pl umożliwiająca składanie Zamówień przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA - Malodesign Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614764, NIP:8961550728, REGON: 364280010, e-mail: biuro@malodesign.pl UMOWA SPRZEDAŻY - Umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Produktu za zapłatą Ceny powiększonej o ew. opłaty dodatkowe, w tym koszty wysyłki, której warunki określa w szczególności niniejszy Regulamin. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji Zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Umowa Sprzedaży określa w szczególności Produkt, jego główne cechy, Cenę, koszty wysyłki oraz inne istotne warunki. Sprzedawca może zawrzeć Umowę Sprzedaży z Klientem niebędącym Konsumentem także w wyniku zawarcia porozumienia z pominięciem procedury określonej w niniejszym Regulaminie, co na żądanie którejkolwiek ze stron Umowy Sprzedaży zostanie potwierdzone w formie wiadomości e-mail.
14. USŁUGA ELEKTRONICZNA - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem E-Sklepu, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług.
15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta.
16. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, określające Produkt, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży oraz dane Klienta konieczne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. Zamówieniu nadaje się numer. Akceptacja Zamówienia oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży.
17. SZACOWANY CZAS REALIZACJI PRODUKTU – to czas przewidywany na realizację zamówienie od momentu dostarczenia poprawnie przygotowanego do druku pliku graficznego aż do momentu nadania przesyłki do wysyłki. Nie jest to czas od momentu złożenia zamówienia do momentu dostarczenie produktu do klienta. Nie jest to również czas od momentu złożenia zamówienia do momentu wysyłki. Jest to czas realizacji, który liczony jest dopiero od momentu zaakceptowania przez system lub dział graficzny pliku graficznego pozwalającego na produkcję konkretnego produktu.

§ 2 Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

2.1. W ramach prowadzenia E-Sklepu Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usług elektronicznych w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2.2. Świadczenie przez Usługodawcę Usług elektronicznych jest bezpłatne.
2.3 Warunki zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.3.1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta w E-Sklepie zostaje zawarta w momencie dokonania Rejestracji.
2.3.2. Do dokonania Rejestracji niezbędne jest podanie w formularzu rejestracyjnym następujących danych przez Klienta: imię i nazwisko, adres e-mail, oraz Hasło.
2.3.3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do Koszyka).
2.3.4. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter/ofert handlowych zostaje zawarta w momencie podania na stronie E-Sklepu adresu poczty elektronicznej oraz kliknięcia pola „Zapisz się” lub w momencie w którym Klient zaznaczył odpowiedni check-box w momencie rejestracji, wyrażające zgodę na usługę Newsletter.
2.3.5. Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta oraz Newsletter/ofert handlowych w Sklepie internetowym są zawierane na czas nieoznaczony.
2.3.6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
2.4. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
2.4.1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym przez Usługodawcę w każdej chwili (np. usunięcie konta Użytkownika). Wypowiedzenie umowy następuje bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów i bez wskazania przyczyn:
2.4.1.1. Wypowiedzenia umowy można dokonać poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia na adres mailowy handlowy@Malodesign.pl lub też pisemnie na adres Usługodawcy (wskazany na wstępie niniejszego Regulaminu).
2.4.1.2. Umowa w takim przypadku wygasa po upływie 7 dni od chwili otrzymania przez Usługodawcę wypowiedzenia.
2.4.2. Usługodawca ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku, gdy Użytkownik dostarcza treści o charakterze bezprawnym.
2.4.3. Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy nie wiąże się z utratą praw już nabytych przez Klientów korzystających z Sklepu internetowego Sprzedawcy.

§ 3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
a) złożenie zamówienia po wcześniejszej rejestracji w systemie E-Sklepu;
b) złożenie zamówienia bez rejestracji tzw. „szybkie zakupy”;
c) złożenie zamówienia za pośrednictwem wiadomości e-mail;
3.2. Klient, który złożył Zamówienie po wcześniejszej rejestracji ma dostęp do dodatkowych opcji dostępnych za pośrednictwem Konta, takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie realizacji jest złożone Zamówienie oraz możliwość otrzymywania informacji o nowościach i promocjach (jeśli oświadczył chęć otrzymywania Newslettera/ofert handlowych).
3.3. Rejestracja polega na utworzeniu w systemie sklepu www.malodesign.pl Konta Klienta. W celu dokonania rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie E-Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Procedura rejestracyjna zostaje zakończona w momencie otrzymania przez Sklep prawidłowej aktywacji Konta.
3.3.1. Złożenie zamówienia przez zarejestrowanych Klientów sklepu www.malodesign.pl polega na dodaniu odpowiednich towarów do Koszyka. W przypadku kiedy wszystkie interesujące nas przedmioty znajdują się w Koszyku, należy złożyć Zamówienie w tym celu wybieramy opcję „Przejdź do realizacji zamówienia”. Jeśli nie uzupełniliśmy wcześniej danych potrzebnych do realizacji zamówienia (adres, telefon kontaktowy) w tym momencie zostaniemy poproszeni o podanie ww. danych. Aby ukończyć proces składania zamówienia należy kierować się komunikatami wyświetlanymi na stronie E-Sklepu. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
3.4. W przypadku wyboru „szybkich zakupów” (pkt 3.1.b) Regulaminu), po dokonaniu wyboru Produktu należy kliknąć ikonę „dodaj do Koszyka” , po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do Koszyka” i dokonać zakupu. W celu złożenia Zamówienie Użytkownik zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur oraz danych do wysyłki. W kolejnym kroku Użytkownik proszony jest o wybór sposobu dostawy i metody płatności. Złożenie zamówienia następuje w momencie kliknięcia w przycisk „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub w inny z równoważnym sformułowaniem.
3.5. W celu złożenia Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości e-mail należy wysłać wiadomość e-mail na adres handlowy@malodesign.pl Treść wiadomości powinna określać istotne postanowienia umowy, tj. przedmiot umowy, cena, ilość.
3.5.1. W treści wiadomości e-mail Klient jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji wysyłki towaru (imię, nazwisko, adres dostawy, numer telefonu). Dodatkowo Klient jest zobowiązany do określenie sposobu realizacji płatności.
3.6. W trakcie składania zamówień, o których mowa w pkt. 3.1 niniejszego Regulaminu Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
3.7. Po otrzymaniu przez system E-Sklepu zamówienia, każdorazowo wysyłana będzie na adres e-mail podany przez Klienta automatyczna wiadomość potwierdzającą otrzymanie Zamówienia.
3.8. Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji Zamówienia potwierdza przyjęcie Zamówienia osobną wiadomością mailową.
3.8.1. Oferta złożona przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 3 dni roboczych przestaje wiązać Strony.
3.8.2. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji Zamówienia (wiadomość o której mowa w pkt. 3.8 niniejszego Regulaminu).
3.9. Klient E-sklepu powinien sprawdzić, czy złożone Zamówienie nie zawiera błędów, a jeżeli je zawiera może je skorygować w następujący sposób: 3.9.1. Podczas składania zamówienia, aż do momentu naciśnięcia przycisku oznaczającego złożenie zamówienia Klient ma możliwość zmiany wprowadzonych danych (np. rodzaj/ilość towarów/sposób dostawy). W przypadku, niezgodności należy się kierować wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie internetowej Sklepu internetowego i kolejnych jego podstronach. W przypadku jakichkolwiek problemów czy też trudności prosimy o kontakt - mailowy handlowy@Malodesign.pl 3.9.2. Zgodnie z niniejszym Regulaminem po złożeniu zamówienia na podany w zamówieniu adres e-mail zostanie wysłana automatyczna wiadomość e-mail potwierdzająca otrzymanie zamówienia. Treść wiadomości określać również będzie wszelkie niezbędne informacje o zamówieniu. W przypadku błędu Klienta co do wprowadzonych danych (np. ilość zamawianego towaru, błędne naliczenie Zamówienia przez system), Klient ma prawo do zmiany zamówienia. Prawo to przysługuje w ciągu 2 godzin od otrzymania potwierdzenia otrzymania Zamówienia w dni robocze do godz. 14:00, a w pozostałych przypadkach w ciągu 12 godzin od momentu otrzymania powyższego potwierdzenia. W tym celu zaleca się wysłanie wiadomości e-mail na adres: handlowy@Malodesign.pl z żądaniem zmiany. Po dokonaniu korekty zamówienia Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail na podany w zamówieniu adres, w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia poprawionego Zamówienia.
3.10. Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta E-Sklepu w Dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.
3.11. Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system E-Sklepu (pkt 3.7) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.
3.12. Do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji dokonanym zgodnie z pkt 3.8.

§ 4. Płatność, dostawa, odbiór

4.1 Płatność:
4.1.1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu Cenę Produktów oraz koszt ich wysyłki.
4.1.2. Cena poszczególnych towarów prezentowana w E-Sklepie jest Ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane Ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania Zamówienia.
4.1.3. Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie: a) gotówkowej : płatności za pobraniem lub płatność w siedzibie Sprzedającego (przy wyborze opcji „Odbiór osobisty”); b) bezgotówkowej: płatność przelewem na rachunek Sprzedawcy. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku Sprzedawcy.
4.1.4. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności. Nieuiszczenie płatności w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty.
4.1.5. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
4.2. Wysyłka towarów:
4.2.1. Czas przygotowania Zamówienia do wysyłki liczony jest od momentu: a) uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatnicząb) zawarcia Umowy Sprzedaży - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem. Czas przygotowania zamówienia do wysyłki nie jest równy szacowanego lub przewidywanemu realizacji Zamówienia. Przewidywany lub inaczej szacowany czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaakceptowania przez system sprawdzający pliki graficzne lub przez dział graficzny pliku graficznego, który umożliwia produkcję zamówionego produktu. Czas realizacji zamówienia to 5 dni roboczych liczonych od momentu zaakceptowania pliku graficznego przesłanego przez klienta do momentu wysyłki zamówionego produktu. Do tego czasu należy doliczyć dodatkowe 48h na dostarczenie produktu przez firmę kurierską lub wybraną formę dostawy. Na łączny termin oczekiwania na otrzymanie przez Klienta Produktu (termin dostawy) składa się czas przygotowania Zamówienia do wysyłki przez Sprzedawcę oraz czas doręczania Produktu przez Zamówienia złożone przez Klientów E-Sklepu.
4.2.2. Wysyłka zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. O możliwość realizacji zamówienia zagranicznego należy zapytać Sprzedawcę.
4.2.3. W przypadku braku odmiennych zapisów Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy, w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni po złożeniu przez Klienta oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (pkt. 3.7).
4.2.4. Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych.
4.2.3. Sprzedawca powierza dostarczenie Produktów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą tj.:
1. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS POLAND sp. z o.o., Tęczowa 10, 62-052 Głuchowo, NIP 7851561831, REGON 631058749, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000005009
2. DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa, NIP 5270022391, REGON 12005407, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000047237
3. DPD POLSKA Sp. z o.o. ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa, NIP 5260204110, REGON 012026421, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000028368
4.3. Odbiór towarów:
4.3.1. Sprzedawca informuje, że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w Zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.
4.3.2. W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie osoby uprawnionej do odbioru przesyłki.
4.3.3. Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to na żądanie Klienta zgłoszone niezwłocznie przewoźnikowi po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki, przewoźnik ustala stan przesyłki.
4.3.4. W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5. Dane osobowe

5.1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Malodesign Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Atramentowej 11, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000614764, NIP:8961550728, REGON: 364280010, e-mail: biuro@malodesign.pl
5.2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu realizacji Umów zawartych w ramach działalności E-Sklepu (przygotowanie, zawarcie i realizacja umowy sprzedaży, prowadzenie Konta Klienta) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej: „RODO”) oraz marketingu produktów własnych (przesyłanie wiadomości zawierającej informacje handlowe (za uprzednią zgodą wyrażoną w formie zapisu na Newsletter) na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO oraz odpowiedzi na zapytania kierowane do Sprzedającego.
5.3. Administrator może przetwarzać w szczególności następujące dane osobowe Klientów: a) dane osobowe Klienta podane w formularzu przy rejestracji Konta, składaniu Zamówień w Sklepie Internetowym (w szczególności: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer NIP); b) dane osobowe podane w celu korzystania z newslettera, podawane podczas korzystania z formularza kontaktowego, czy przekazywane podczas składania reklamacji;
5.4. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną polityką ochrony danych i są przetwarzane w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną.
5.5. Administrator danych wprowadził środki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie przekazanych przez Klientów danych osobowych przed ujawnieniem ich osobom lub podmiotom do tego nieuprawnionym.
5.6. Dane osobowe Klientów mogą być przekazane:
a) przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora danych - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską.
b) podmiotowi obsługującemu płatności w Sklepie Internetowym - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą.
c) podmiotowi dokonującemu rozliczeń podatkowych Sklepu internetowego - w przypadku Klientów, którzy zawarli z Administratorem danych umowę sprzedaży. d) podmiotowi dostarczającemu oprogramowanie do prowadzenia Sklepu internetowego lub firmie będącej hostingodawcą Sklepu internetowego, w zakresie obsługi i poprawnego funkcjonowania Sklepu internetowego.
5.7. Podmiotom wskazanym w § 5.4. są przekazywane tylko dane niezbędne do prawidłowego wykonania usługi.
5.8. Administrator danych ma prawo udostępnić dane osobowe Klienta podmiotom upoważnionym na podstawie określonych przepisów prawa (np. organom ścigania).
5.9. O ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, Administrator danych przechowuje dane osobowe Klienta tak długo jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których ww. dane zostały zebrane. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych
5.10. Klient, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora danych ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia danych (w przypadkach opisanych w art. 17 RODO), ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo do przeniesienia danych a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
5.11. Administrator danych zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Klientów po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora danych do retencji danych.
5.12. Podanie Danych Osobowych przez Klienta w Sklepie Internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do skorzystania z określonych funkcjonalności naszego sklepu na przykład do złożenia przez Klienta Zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), rejestracji Konta (zawarcia i wykonania Umowy o Świadczenie Usług), zapisania się do newslettera, obsługi reklamacji.
5.13. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: handlowy@Malodesign.pl bądź listownie na adres Malodesign sp. z o.o. Bielany Wrocławskie ul. Atramentowa 11, 55-040 Kobierzyce.

§ 6. Reklamacje Konsumenta

6.1. W razie braku zgodności Towaru z umową Konsumentowi przysługują uprawnienia określone w rozdziale 5A ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
6.2. Towar jest zgodny z umową jeżeli spełnia warunki opisane w art. 43b. ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
6.3. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.
6.4. Jeżeli Towar nie jest zgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji (jeśli została udzielona) albo – niezależnie – z uprawnień przysługujących od Malodesign z tytułu odpowiedzialności za niezgodność Produktu z Umową Sprzedaży. Wykonywanie uprawnień wynikających z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Malodesign z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży. Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu za niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
6.5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
1) Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub przedsiębiorca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
2) Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie.
6.6. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od umowy w następujących sytuacjach (katalog zamknięty):
1) Malodesign odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z punktem 6.5 pkt 1) Regulaminu;
2) Malodesign nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z 6.5 pkt 2)Regulaminu;
3) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Malodesign próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;
4) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w punkcie 6.5. Regulaminu;
5) z oświadczenia Malodesign lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową. Malodesign zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia Ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Nie wyklucza to realizacji przez Konsumenta prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży zgodnie z postanowieniami określonymi w § 7. Regulaminu.
6.7. W razie odstąpienia od Umowy konsument niezwłocznie zwraca Towar do Malodesign na jego koszt. Malodesign zwraca Konsumentowi Cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru. Zwrotu Ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
6.8. Wszelkie Reklamacje należy złożyć pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres handlowy@Malodesign.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak imię i nazwisko zamawiającego, przyczyny zgłoszenia, zgłaszane roszczenie, numer zamówienia, data sprzedaży, dowód zakupu etc. W przypadku przesłania Towaru do naprawy lub zwrotu Towaru (w przypadku odstąpienia od Umowy) opakowanie Produktu powinno chronić przed uszkodzeniem w czasie transportu a Proukt powinien być kompletny. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny wskazany przez Klienta sposób. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produktu, który do nas został odesłany, Produkt zostanie zwrócony, wraz z uzasadnieniem uznania złożonej reklamacji za niezasadną. W przypadku uznania reklamacji, w sposób uzasadniający zwrot dokonanej wpłaty na poczet dostawy wybranego Produktu, zgodnie z punktem 6.6.
6.9. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy handlowy@Malodesign.pl bądź listownie na adres sklepu: Malodesign sp. z o.o. ,ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.
6.10. Malodesign nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wad wynikających z niedozwolonego, niewskazanego lub niewłaściwego użycia, uszkodzenia celowego, zaniedbania, nieprawidłowych warunków otoczenia, niestosowania się do instrukcji Malodesign (ustnych lub pisemnych), przeróbek, w tym w szczególności przeróbek systemów montażowych lub naprawy towaru wykonywanych przez osoby trzecie bez zgody Malodesign.
6.11. Jeżeli najpóźniej w chwili zawarcia Umowy Sprzedaż Konsument został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z Umową Sprzedaży określonych w art. 43b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta a Konsument wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak tej cechy Produktu, Malodesign nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności tego Produktu z Umową Sprzedaży w zakresie określonym tymi wymogami.

§ 7. Odstąpienie od umowy

7.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu (14) dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać złożone, według wyboru:
1) z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy (zgodnego z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta), stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu lub
2) na adres e-mail: handlowy@Malodesign.pl lub
3) na adres: MALODESIGN sp. z o.o. , ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce. Jako datę przyjęcia Twojego zawiadomienia uznaje się dzień, w którym zostało ono wysłane.
7.2. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, liczy się od dnia wydania Produktu w przypadku Umowy sprzedaży, a gdy Umowa dotyczy świadczenia Usługi drogą elektroniczną- od dnia jej zawarcia.
7.3. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyła Konsumentowi wiadomością mailową potwierdzenie otrzymania ww. oświadczenia.
7.4. W razie odstąpienia od umowy - Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną jest uważana za niezawartą. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, bądź też ma zastosowanie ust. 7.7. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
7.5. Sprzedawca dokona zwrotu otrzymanych od Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem na adres: MALODESIGN sp. z o.o. , ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedawcy.
7.7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7.8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
7.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
7.10. Najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na trwałym nośniku pouczenie o odstąpieniu od umowy.

§ 8. Postanowienia dotyczące Klientów nie będących konsumentami

8.1. Niniejszy paragraf dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
8.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
8.3 W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
8.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
8.5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.
8.6. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.
8.7. Ani Sprzedawca ani jego pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za wszelkie szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.
8.8. W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności Sprzedawcy, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
8.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
8.10. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
8.11. Postanowień niniejszego § 8 Regulaminu nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą zawierającymi z nami Umowę Sprzedaży bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy Sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom, o których mowa w zdaniu poprzednim przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, na zasadach przewidzianych dla Konsumenta w  § 7. Regulaminu.

§ 9. Informacje dodatkowe

9.1. Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności, czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze E-sklepu spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne, które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
9.1.1. Komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu;
9.1.2. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox 8.0 , Internet Explorer 6.0 , Chrome 32.0 bądź wersje wyższe;
9.1.3. Aktywne wtyczki - JAVA, FLASH;
9.1.4. Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit;
9.1.5. Posiadanie przez użytkownika konta e-mail.
9.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje:
9.2.1. Poprzez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zawartej Umowy.
9.2.2. Poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z odbiorem lub przesyłką towaru specyfikacji zamówienia oraz dowodu zakupu. Treść zawieranej Umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy oraz przekazywana Klientom na każde ich żądanie.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, w tym Kodeksu cywilnego, Ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
9.4. Zmiany w Regulaminie:
9.4.1. Sprzedawca/Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z powodu min. np. zmiany prawa, zmiana profilu E-Sklepu, zmiana danych Sprzedawcy/Usługodawcy itp., o czym Klient zostanie powiadomiony najpóźniej z 14 dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. Informacja o zmianach zostanie również wyrażona w wyraźny sposób poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz przesłana na adres e-mail zarejestrowanego Klienta. Ponadto Klient zostanie każdorazowo poproszony o akceptację nowego Regulaminu przed złożeniem Zamówienia.
9.4.2. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 kodeksu cywilnego (tzn. Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach), a Klient nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym w terminie 30 dni.
9.4.3. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów korzystających ze E-sklepu przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności nie będą miały wpływu na złożone i/lub realizowane Zamówienia. W takim przypadku zamówienia te będą realizowane na zasadach określonych w poprzednim Regulaminie.
9.5. Klient będący Konsumentem w przypadku sporu ze Sprzedawcą ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:
a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
9.6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1. Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 23.01.2023 r.
10.2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: https://www.malodesign.pl/information#shop-regulation
10.3. Umowy oraz Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.
10.4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail informującej o skompletowaniu i wysłaniu Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki dowodu dostawy. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym.


Załącznik nr 1 do Regulaminu  

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).  
- Adresat: mailowy handlowy@Malodesign.pl bądź listownie na adres sklepu: Malodesign sp. z o.o. ,ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce.
- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów) - Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
- Data

(*) Niepotrzebne skreślić

Reklamacje i zwroty

§ 6 Reklamacje

6.1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

6.1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę w ciągu 7 dni roboczych od momentu odbioru towaru oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar do Sprzedawcy na adres:

MaloDesign Magazyn,

ul. Atramentowa 11, 55-040 Bielany Wrocławskie

6.1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres biuro@malodesign.pl W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak zdjęcia, numer zamówienia, data sprzedaży etc.

6.1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

6.1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

6.1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

6.1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

6.2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

6.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy biuro@malodesign.pl bądź listownie na adres sklepu:

MaloDesign, ul. Atramentowa 11, Bielany Wrocławskie 55-040 Kobierzyce

6.2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

6.2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

6.2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

 

Płatności

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.